Гаранција

ГАРАНТЕН РОК 2 ГОДИНИ ЗА СЕКОЈА КУПЕНА ГУМА И БЕСПЛАТНО МОНТИРАЊЕ И БАЛАНСИРАЊЕ

Рекламација се признава во следните случаи:

  • 1. Доколку од датумот на купување не поминало повеќе од 2 години.
  • 2. Доколку купувачот се придржувал кон технничките упатства на производителот и доколку гумата не е поправана или протектирана.
  • 3. Рекламација не се признава ако гумата е оштетена од удар во дупка или тротоар,или е исечена со остар предмет.