Пополнете ја нашата анкета


Гаранција

ГАРАНТЕН РОК 2 ГОДИНИ ЗА СЕКОЈА КУПЕНА ГУМА

Рекламација

Рекламација се признава во следните случаи:
  • Доколку од датумот на купување не поминало повеќе од 2 години.
  • Доколку купувачот се придржувал кон технничките упатства на производителот и доколку гумата не е поправана или протектирана.
Рекламација не се признава:
  • Ако гумата е оштетена од удар во дупка или тротоар или е исечена со остар предмет.

Преземете го гарантнион лист